Regulamin korzystania z serwisu kuba-wiza.pl

Regulamin zamówienia usług wizowych obowiązujący od dnia 01.02.2018 r.

Serwis internetowy o adresie www.kuba-wiza.pl, prowadzony jest przez spółkę Tropical Sun Tours Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, kod pocztowy 40-129, przy ulicy Misjonarzy Oblatów 20a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000459694; NIP: 9542742725; adres email [email protected]

§ 1 Zakres usług

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług pośrednictwa wizowego świadczonego przez Tropical Sun Tours sp. z o.o. zwana dalej Tropical Sun.

2. Zakres usług jest szczegółowo opisany na stronie www.kuba-wiza.pl

3. Tropical Sun świadczy usługi, o których mowa w § 1 punkt 1 na terenie całego kraju.

4. Warunkiem korzystania z usług pośrednictwa wizowego świadczonych przez Tropical Sun jest akceptacja przez Klienta zasad określonych w niniejszym regulaminie.

§ 2 Wykonanie usługi

1. W rozumieniu niniejszego regulaminu przez Klienta rozumie się każdą osobę fizyczną lub prawną, która zleca Tropical Sun wykonanie usługi pośrednictwa wizowego.

2. Usługa pośrednictwa wizowego jest wykonywana na podstawie zlecenia przekazanego Tropical Sun poprzez wypełnienie formularza, jego akceptację i dokonanie płatności. Złożenie przez Klienta zlecenia jest równoznaczne z udzieleniem Tropical Sun pełnomocnictwa do posługiwania się przekazanymi dokumentami i informacjami w zakresie niezbędnym do wykonania usługi pośrednictwa wizowego.

3. Przed wykonaniem zlecenia Klient powinien zapoznać się z obowiązującymi w danym kraju przepisami wizowymi.

4. Tropical Sun przystępuje do realizacji zlecenia najpóźniej następnego dnia roboczego następującego po dniu, w którym Klient złożył kompletne zlecenie (przekazał wymagane dane i dokumenty).

5. Tropical Sun zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zlecenia, gdyby dostarczone przez Klienta dokumenty wzbudzały wątpliwości co do ich autentyczności lub zgodności z właściwymi przepisami. O zaistniałej sytuacji Tropical Sun niezwłocznie powiadomi Klienta.

6. Klient jest zobowiązany do poprawnego złożenia zlecenia, przez co rozumie się wprowadzenie/podanie prawidłowych i prawdziwych danych. Za podanie błędnych i/lub nieprawdziwych danych Tropical Sun nie ponosi odpowiedzialności.

§ 3 Odbiór/dostawa dokumentów

1. Po wykonaniu usługi Klient może odebrać wizę osobiście w siedzibie Tropical Sun po uprzednim umówieniu się lub Tropical Sun prześlę wizę na wskazany adres po uprzednim zamówieniu takiej opcji.

2. Wysyłka nastąpi w terminie do 2 dni roboczych od dnia odebrania dokumentów chyba, że strony uzgodnią inaczej.

3. Koszty przesyłki dokumentów i szacowany czas doręczenia na terenie Polski:

- List polecony priorytetowy - 14,90 zł (1-2 dni robocze),

- Przesyłka kurierska - 17,90 zł (1-2 dni robocze).

- Przewidywane terminy realizacji usługi nie stanowią gwarantowanych terminów doręczenia.

§ 4 Obowiązki Klienta

1. Klient zobowiązany jest do dostarczenia Tropical Sun wszelkich dokumentów jakie Tropical Sun uzna za konieczne do wykonania danej usługi pośrednictwa wizowego. Wszelkie informacje na temat wymaganych informacji i dokumentów dla usługi pośrednictwa wizowego dostępne są na stronie internetowej: www.kuba-wiza.pl lub telefonicznie pod numerem +48 32 747 55 55.

2. Oprócz dokumentów o których mowa w § 4 punkt 1 regulaminu Klient zobowiązany jest do podania numeru kontaktowego w celu umożliwienia poinformowania Klienta o wszelkich ważnych informacjach dotyczących realizowanego zlecenia. W przypadku wyboru opcji z przesyłką, klient zobowiązany jest podać Tropical Sun adres na jaki ma nastąpić wysyłka wizy po wykonaniu zlecenia.

3. W przypadku gdy realizacja usługi wymagana dostarczenia określonych dokumentów, Klient zobowiązany jest do dostarczania Tropical Sun dokumentów autentycznych i zgodnych z obowiązującymi przepisami.

4. Jeżeli Klient przekazuje Tropical Sun zlecenie na wykonanie usługi pośrednictwa wizowego w stosunku do innych osób, które nie są Klientem, wymagana jest zgoda tych osób na reprezentowanie przez Klienta. Oświadczenia Klienta w imieniu osób trzecich, w których to imieniu Klient zleca wykonanie usługi pośrednictwa wizowego, uznawane są jako złożone na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa. Tropical Sun nie weryfikuje, czy Klient uzyskał zgodę/pełnomocnictwa od osób trzecich na zlecenie wykonania usługi i przekazanie danych.

5. Postanowienia § 4 punktu 4 dotyczy również zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi przez Tropical Sun.

§ 5 Termin realizacji

1. Wszelkie informacje dotyczące terminów realizacji usługi pośrednictwa wizowego można znaleźć na stronie www.kuba-wiza.pl lub pod numerem telefonu +48 32 747 55 55.

2. W przypadku gdyby z jakiegoś powodu, realizacja usługi w wyznaczonym terminie nie była możliwa, Tropical Sun niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta.

§ 6 Cennik i sposoby płatności

1. Cennik opłat z tytułu realizacji usług znajduje się na stronie internetowej www.kuba-wiza.pl.

2. Sposób oraz termin płatności jest uzgadniany każdorazowo z Klientem.

3. Klient może dokonać płatności w następujący sposób:

a. kartą płatniczą w siedzibie Tropical Sun,

b. przelewem na konto walutowe Tropical Sun, tytułem pośrednictwo wizowe (Imię i Nazwisko Klienta):
  - PLN: PL 81 2490 0005 0000 4530 1056 3476 (Alior Bank S.A.)
  - EUR: PL 87 2490 0005 0000 4600 1159 2203 (Alior Bank S.A.)
  - USD: PL 03 2490 0005 0000 4600 2644 0438 (Alior Bank S.A.) SWIFT ALBPPLPW
  - GBP: PL 46 2490 0005 0000 4600 5519 2889 (Alior Bank S.A.)

c. za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności realizowanego przez Tpay.

§ 7 Odpowiedzialność Tropical Sun

1. Tropical Sun nie ponosi odpowiedzialności za negatywne rozpatrzenie wniosku Klienta przez urząd konsularny lub przedstawicielstwo dyplomatyczne, jeżeli negatywna decyzja nie jest wynikiem błędu Tropical Sun.

2. Tropical Sun nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku dostarczenia przez Klienta błędnych, nieprawdziwych lub niezgodnych z obowiązującymi przepisami danych i dokumentów.

§ 8 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej, listem poleconym na adres siedziby Tropical Sun.

§ 9 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest: Tropical Sun Tours sp. z o.o. z siedzibą 40-129 Katowice ul. Misjonarzy Oblatów MN 20A.

2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu:
a) zawarcia i wykonania umowy o usługę pośrednictwa wizowego, o której mowa w § 1 - na podstawie art. 6 ust.1b) RODO,
b) marketingu - w przypadku, jeśli taka zgoda została wyrażona - na podstawie art. 6 ust.1a) RODO,
c) załatwienia ewentualnej reklamacji dotyczącej zawartej umowy o usługę - na podstawie art. 6 ust. b RODO,
d) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO; interesem tym jest ewentualna dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

4. Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie.

5. Dane Klienta będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane (pracownikom administratora), podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie.

8. Okres przechowywania danych nie będzie dłuższy niż:

9. Klient ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta - wobec przetwarzania jego danych.

10. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z administratorem danych pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Tropical Sun Tours sp. z o.o. z siedzibą 40-129 Katowice ul. Misjonarzy Oblatów MN 20A lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected]. Komunikacja z osobami, których dane dotyczą prowadzona jest bez zbędnej zwłoki. Udzielenie żądanej informacji nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania. Termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o czym administrator danych poinformuje pocztą tradycyjną lub elektronicznie.

11. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może:
a) pobrać opłatę według reguł zawartych w art. 12 ust. 5a RODO, albo
b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
Administrator danych może także, według reguł zawartych w art. 15 ust. 3 RODO, pobrać opłatę za dostarczenie kolejnych kopii danych podlegających przetwarzaniu.